EDWARD VOM HOFE - MAKER, NY

MODEL "UNIVERSAL STAR 621", SIZE 6/0